نقشه برداری و مطالعات سیستم آبیاری کم فشار شرکت کشت و صنعت ۵۰۰ ولیعصر در سطح ۱۷۰ هکتار