نقشه برداری و طراحی خط انتقال آب روستای بالا شهراسر طالقان