نقشه برداری، آزمایشات آب و خاک و مطالعات مرحله اول و دوم سیستم آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی روستای درو شهرستان خلخال- سطح ۱۲۰ هکتار