نظارت بر عملیات اجرایی طرحهای آبیاری تحت فشار اراضی استان تهران – ۱۰۴۰ هکتار