مطالعات طرح شبکه آبیاری کم فشار شرکت کشت و صنعت تکنو شیر در سطح ۳۰ هکتار