مطالعات شبکه آبیاری مکانیزه کشت و صنعت جنوب غرب سازمان اتکاء در سطح ۳۲۰ هکتار