مطالعات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی دانشگاه علامه طباطبایی در سطح ۷۰ هکتار