عملیات نقشه‌برداری، انجام آزمایش آب‌وخاک و مطالعه و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار و زیرساخت‌های آن در سطح ۲۰۰۰ هکتار از اراضی منطقه دو