پیام شاکری

بخشی از پروژه های انجام شده:

– راه آهن ترانشه ساقه محمدیه قم.
– طرح های آبیاری تحت فشارروستاهای استان اردبیل در سطح ۳۰۰۰ هکتار.
– طرح هادی روستای دهک صفا دشت کرج.
– طرح تجهیز ونوسازی اراضی شالیزاری فلاورجان در سطح ۴۰۰ هکتار.

– طرح فضای سبز اداره گاز شهر ری.
– نقشه برداری عوارض و کاداستر در سطح ۴۰۰۰ هکتار اراضی قمرود (استان قم)وترسیم.
– نقشه برداری عوارض و کاداستر در سطح۱۷۰۰ هکتار اراضی روستای الک. ماراب .
الک کهنه و سرچم استان کردستان(کامیاران)و ترسیم کامل.
– نقشه برداری در سطح ۸۰۰ هکتار اراضی اشتهارد کرج.
– شبکه بندی ونقشه برداری جهت تسطیح در سطح ۱۱۰۰ هکتار اراضی استان تهران (
ورامین)
– طرح تجهیز ونوسازی اراضی شالیزاری شهرستان چوبر (مازندران)
– نقشه برداری فضای سبز دانشگاه آزاد کرج جهت طراحی سیستم آبیاری تحت فشار.
– نقشه برداری زمین فوتبال دانشگاه هنر کرج.
– نقشه برداری جهت احداث کانال روستاهای حومه قزوین به مدت ۶ ماه.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آب نگار البرز میباشد