محمد حسن شاکری

زمینه های کاری:

الف)شبکه های آبیاری تحت فشار

۱- کارشناس مطالعات روشهای آبیاری تحت فشار اراضی استان قم.(کارفرما:سازمان جهاد
کشاورزی استان قم)
۲- کارشناس مطالعات روشهای آبیاری تحت فشار اراضی استانهای هرمزگان، زنجان، اردبیل،
تهران، بوشهر، قم و گلستان (کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی)
۳- مدیر پروژه مطالعات مرحله دوم طرحهای آبیاری تحت فشار اراضی خرد استان اردبیل در
سطح ۳۰۰۰ هکتار.(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل)
۴- سرپرست نظارت پروژه نظارت بر طرحهای آبیاری تحت فشار اراضی استان تهران در سطح
۵۰۰۰ هکتار.(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)
۵- مدیر پروژه مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری اراضی نورآباد ثلاث باباجانی
کرمانشاه در سطح ۱۵۰ هکتار.(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه)
۶- سرپرست نظارت پروژه بررسی و نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار
شهرستانهای اصفهان، شاهین شهر، میمه، برخوار، کاشان، نطنز، اردستان و آران وبیدگل در
سطح ۲۴۰۰ هکتار.(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)
۷- نظارت مقیم پروژه بررسی و نظارت براجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار شهرستانهای فریدن و
فریدون‌شهردر سطح ۱۸۰۰ هکتار.(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)
۸- کارشناس بازنگری و طراحی مجدد طرح شبکه آبیاری کشت و صنعت الله آباد بوئین زهرا در
سطح ۲۰۰۰ هکتار.

ب)مطالعات ایستگاه پمپاژ

۹- مدیرپروژه مطالعات مرحله دوم ایستگاههای پمپاژ حاشیه رودخانه لیله جوانرود کرمانشاه.
(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه)
۱۰- مدیرپروژه مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری قره بناس کنگاور در
سطح ۴۰۰ هکتار. (کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه)
ج) تجهیز و نوسازی و شبکه فرعی آبیاری و زهکشی
۱۱- مدیر پروژه مطالعات مرحله اول و دوم شبکه زهکشی منطقه آزاد اروند اراضی دیری
فارم شهرستان آبادان.(کارفرما:سازمان منطقه آزاد اروند)
۱۲- مدیر پروژه مطالعات مرحله اول و دوم شبکه زهکشی پردیس دانشگاه علم و صنعت
شهرستان بهشهر.(کارفرما:دانشگاه علم و صنعت)
۱۳- کارشناس مطالعاتمرحله دوم تجهیزونوسازی اراضی شرودان، موسیان و طادشهرستان
فلاورجان.(کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)
۱۴- کارشناس مطالعات شبکه آبیاریوزهکشیاراضی حسن آباد ابریشم شهرستان
فلاورجان(کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)
۱۵- کارشناس مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری اراضی پائین دست سد جوقان آذربایجان
شرقی.(کارفرما:آب منطقه ای آذربایجان شرقی)
۱۶- کارشناس مطالعات مرحله دوم طراحی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و
نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری استان مازندران.(کارفرما:سازمان جهاد
کشاورزی استان مازندران)
۱۷- کارشناس مطالعات مرحله دوم کانالها و شبکه آبیاری روستاهای شهرستان
لنگرود.(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان)
۱۸- کارشناس مطالعات مرحله اول و دوم کانالهای آبیاری در سطح استان
بوشهر.(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر)
۱۹- کارشناس مطالعات مرحله دوم تجهیز و نوسازی و تسطیح اراضی شهرستانهای استان
بوشهر (کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر)
۲۰- کارشناس مطالعات مرحله دوم تجهیز و نوسازی اراضی دشت سوخته زار شهرستان
محلات (کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی)
۲۱- نظارت عالی طرح تجهیز و نوسازی و تسطیح لیزری اراضی شهرستانهای اصفهان،
شاهین شهر و اردستان (کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)
۲۲- – کارشناس مطالعات روشهای بهبود آبیاری و لولهگذاری اراضی تعاونی تولید
روستایی والیجرد استان قم (کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان قم)
۲۳- کارشناس مطالعات روشهای بهبود آبیاری و لولهگذاری اراضی قمرود.
(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان قم)
۲۴- کارشناس مطالعات و طراحی روشهای بهینه‌سازی مصرف آب استان قم.
(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان قم)
۲۵- کارشناس مطالعات طرح برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی استان قم. (کارفرما:سازمان
جهاد کشاورزی استان قم)
۲۶- کارشناس مطالعات مرحله دوم انتقال آب به اراضی روستاهای استان
بوشهر.(کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر)
د) مطالعات هیدرولوژیکی
۲۷- کارشناس مطالعات هیدرولوژیکی اضطراری راه آهن جمهوری اسلامی
ایران.(کارفرما:راه آهن جمهوری اسلامی ایران)
۲۸- کارشناس مطالعات مرحله اول ودوم شبکه آشغالگیر در محدوده منطقه ۱۹ شهرداری
تهران. (کارفرما:سازمان پسماند تهران)
ه) مطالعات سد
۲۹- کارشناس مطالعات مرحله اول سد مخزنی ورگر آبدانان استان ایلام.(کارفرما:سازمان
جهاد کشاورزی استان ایلام)
و) مطالعات فضای سبز
۳۰- کارشناس مطالعات فضای سبز و شبکه آبیاری تصفیه خانه شهرک صنعتی نجف آباد
اصفهان. (کارفرما:شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان)
۳۱- کارشناس مطالعات فضای سبز و شبکه آبیاری تصفیه خانه شهرک صنعتی سعید آباد
گلپایگان. (کارفرما:شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان)

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آب نگار البرز میباشد