محدثه هنری مقصودی

بخشی از پروژه های انجام شده:

– کارشناس طراح سیستم های آبیاری تحت فشاراراضی استانهای زنجان، ایلام و تهران.
– کارشناس طراح سیستم آبیاری بارانی مکانیزه اراضی ایستگاه تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
– کارشناس طراح سیستمهای آبیاری تحت فشار تجمیعی روستای شهرآباد شهرستان فیروزکوه.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آب نگار البرز میباشد