فرزام فروزان

بخشی از پروژه های انجام شده:

– کارشناس طراح سیستم آبیاری بارانی مکانیزه در اراضی۷۰۰۰ هکتاری مزرعه نمونه،
آستان قدس به مساحت ۶۶۰ هکتار-۲۲دستگاه – استان خراسان رضوی اراضی مزرعه
نمونه آستان قدس
– کارشناس طراح سیستم آبیاری بارانی مکانیزه به همراه خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ و
حوضچههای ذخیره در اراضی۳۰۰۰ هکتاری منطقه جوین استان خراسان رضوی به
مساحت ۱۰۰۰ هکتار-۱۹دستگاه – استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار- کشت و
صنعت جوین، اراضی شهرستانک و مطهری
– کارشناس ناظر بر اجرای پروژه ۴۵۰ هکتاری آبیاری بارانی سنترپیوت-۸ دستگاه – استان
خراسان رضوی شهرستان سبزوار- داورزن
– کارشناس طراح سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک به همراه خطوط انتقال
و ایستگاههای پمپاژ و حوضچههای ذخیره به مساحت ۵۰۰ هکتار- استان خراسان شمالی
شهرستان مانه و سملقان
– طراحی و اجرای سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت و به همراه خطوط انتقال و ایستگاههای
پمپاژ به مساحت۱۵۰هکتار- استان البرز- اشتهارد
– طراحی و اجرای سیستم آبیاری بارانی لینیر و سنترپیوت به همراه خطوط انتقال و
ایستگاههای پمپاژ در اراضی۲۳۰۰ هکتاری منطقه-۱۱دستگاه- استان قزوین- الله آباد
– کارشناس طراح سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت به همراه خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ
به مساحت ۱۰۰هکتار -۳دستگاه – استان سیستانوبلوچستان – شهرستان ایرانشهر
– کارشناس طراح در پروژه طراحی و برآورد توان مصرفی مورد نیاز ایستگاه پمپاژ فازهای
یک و دو اراضی شرکت ران گرگان، واحد فیروزکوه – استان تهران شهرستان فیروزکوه
– طراحی و اجرای سیستم آبیاری بارانی لینیر به همراه خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ به
مساحت ۴۲ هکتار- ۲دستگاه – استان مرکزی، شهرستان شازند-توره

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آب نگار البرز میباشد