حامد اطمینان

بخشی از پروژه های انجام شده:

– کارشناس پروژه مطالعات و نظارت کانال خانی همای جان شهرستان سپیدان.
– کارشناس پروژه مطالعات طرح تغذیه مصنوعی نصیرآباد بلوچی شهرستان لار.
– کارشناس پروژه مطالعات طرح تغذیه مصنوعی فورگ شهرستان داراب.
– کارشناس پروژه مطالعات ایستگاه پمپاژ دژ سلیمان شهرستان گچساران.
– کارشناس پروژه مطالعات و نظارت ایستگاه پمپاژ کارخانه آب معدنی اورینتال شهرستان سپیدان.
– کارشناس طراح خطوط انتقال آب روستاهای طالقان.
– کارشناس طراح اراضی درو خلخال.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آب نگار البرز میباشد