معرفی پرسنل شرکت

 • بهنام حضرتی فرد

  تحصیلات: کارشناس ارشد - سازه های آبی
  سمت: مدیر آموزش
  سابقه کار: 13 سال
  بیوگرافی
 • سمانه نجفی

  تحصیلات: کارشناس ارشد- آبیاری و زهکشی
  سمت: کارشناس طراح
  سابقه کار: 1 سال
  بیوگرافی
 • محمد حسن شاکری

  تحصیلات: کارشناس ارشد سازه های آبی
  سمت: مدیرعامل و مدیر فنی و اجرائی
  سابقه کار: 18سال
  بیوگرافی
 • پیام شاکری

  تحصیلات: کارشناس نقشه برداری
  سمت: رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش نقشه برداری
  سابقه کار: 14 سال
  بیوگرافی
 • حامد اطمینان

  تحصیلات: کارشناس ارشد سازه های آبی
  سمت: مدیر پروژه
  سابقه کار: 11 سال
  بیوگرافی
 • فرزام فروزان

  تحصیلات: کارشناس ارشد سازه های آبی
  سمت: کارشناس طراح
  سابقه کار: 14 سال
  بیوگرافی
 • محدثه هنری مقصودی

  تحصیلات: کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
  سمت: کارشناس طراح
  سابقه کار: 8 سال
  بیوگرافی