ارزیابی کارفرمایان قبلی

 • ارزیابی سازمان اتکا – شرکت مزارع نوین ایرانیان

  ارزیابی سازمان اتکا – شرکت مزارع نوین ایرانیان
 • ارزیابی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

  ارزیابی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
 • گواهی ارزیابی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

  گواهی ارزیابی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
 • گواهی ابلاغ عضویت اتاق فکر آب و خاک استان تهران

  گواهی ابلاغ عضویت اتاق فکر آب و خاک استان تهران