ارزیابی کارفرمایان قبلی

  • گواهی ارزیابی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

    گواهی ارزیابی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
  • گواهی ابلاغ عضویت اتاق فکر آب و خاک استان تهران

    گواهی ابلاغ عضویت اتاق فکر آب و خاک استان تهران